Transformarea digitală reprezintă una din principalele provocări cu care se confruntă societățile noastre. Aceasta cuprinde toate zonele societății și necesită un proces strategic elaborat împreună cu cetățenii pentru ca transformarea digitală să fie eficientă și echitabilă. Pentru a reuși să își atingă potențialul, digitalizarea trebuie să aducă beneficii tuturor cetățenilor, contribuind la eradicarea inechităților sociale și a discriminării, crearea de noi locuri de muncă și îmbunătățirea condițiilor de muncă, educație și formare, servicii publice de calitate și noi oportunități.

Din această perspectivă, eurodeputatul Victor Negrescu și Institute for Global Digital Policies din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), propun lansarea unei discuții privind o posibilă cartă a drepturilor digitale în România. Se oferă astfel șansa pentru un dialog constructiv cu cetățenii, partenerii sociali și factorii de decizie, cu scopul de a asigura o transformare digitală incluzivă la nivel național. Dezbaterea despre drepturile digitale este actuală la nivel european și global.

În Statele Unite dar și în multe state europene s-au pus deja bazele unor documente sau proiecte legislative menite să instituționalizeze aceste drepturi. De aceea, Carta Drepturilor Digitale propusă pe acest site este bazată pe experiența altor inițiative, pe policile europene în domeniul digital și pe o inițiativă similară a Guvernului Spaniei.

Formatul interactiv, propus prin această platformă, permite tuturor celor interesați să își aducă contribuția în așa fel încât documentul să fie rezultatul unui consens și a unei ample dezbateri publice

II. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal01

Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

0​2

Aceste date vor fi prelucrate în mod echitabil, în scopuri specifice și pe baza consimțământului persoanei vizate sau în virtutea unui alt temei legitim prevăzut de lege. Orice persoană are dreptul de a accesa datele colectate care o privesc și de a obține rectificarea sau ștergerea acestora, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE [Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)]

03

Respectarea acestor reguli va fi supusă controlului unei autorități independente.

III. Dreptul la identitate în mediul digital  01

Dreptul la propria identitate în mediul digital este recunoscut, în conformitate cu ordinea juridică națională și europeană.

0​2

Identitatea nu poate fi modificată, controlată sau manipulată de terți împotriva voinței persoanei.

03

Se vor stabili garanțiile care permit păstrarea și controlul propriei identități în mediul digital.

IV. Dreptul la pseudonimizare  01

Conform posibilităților tehnice disponibile, mediul digital va permite accesul în baza pseudonimizării.

0​2

Crearea pseudonimatului menționat în paragraful anterior va asigura posibilitatea reidentificării persoanelor în cazurile și cu garanțiile oferite de ordinea juridică.

V. Dreptul de a nu fi localizat și profilat  01

Dreptul la libera autodeterminare individuală și garanția libertăților implică dreptul de a nu fi urmărit și nici de a fi supus analizei personalității sau a conduitei care implică profilarea persoanei.

0​2

O astfel de prelucrare a informațiilor personale va fi posibilă numai cu acordul persoanei vizate sau doar în cazurile și cu garanțiile prevăzute de lege.

VI. Dreptul la securitate în mediul digital  01

Orice persoană are dreptul la securitate în mediul digital.

0​2

Autoritățile publice vor adopta și vor promova măsurile necesare pentru a garanta acest lucru, întotdeauna în colaborare cu companiile din domeniul digital și utilizatorii.

03

Furtul identității și identatea contrafăcută vor fi combătute.

VII. Dreptul la moștenire digitală  01

Se recunoaște dreptul la moștenirea digitală a tuturor activelor și drepturilor deținute de persoana decedată în mediul digital.Drepturi la EgalitateVIII. Dreptul la egalitate și nediscriminare în mediul digital01

Dreptul la egalitate în mediul digital, la nediscriminare și la non-excludere este recunoscut. Procesele automatizate nu vor deservi interzicerii accesului persoanelor la bunuri și servicii ori prevenirii acestora să ia parte la viața societății.

0​2

În special, este recunoscut dreptul la egalitate efectivă între femei și bărbați în mediul digital. Procesele de transformare digitală vor aplica perspectiva de gen.

03

Pluralismul și diversitatea culturală sunt garantate în mediul digital. 

04

Autoritățile publice vor promova politici menite să garanteze accesul efectiv al tuturor persoanelor la serviciile și oportunitățile oferite de mediul digital în oricare dintre dimensiunile lor, vor garanta dreptul la non-excludere digitală și vor combate decalajele digitale în toate manifestările lor, acordând o atenție deosebită decalajelor teritoriale și vor asigura un drept de acces universal, de calitate și nediscriminatoriu la internet pentru întreaga populație.

IX. Protecția minorilor în mediul digital  01

Părinții, tutorii, curatorii sau reprezentanții legali se vor asigura că minorii utilizează echilibrat și responsabil dispozitivele și serviciile societății informaționale pentru a garanta dezvoltarea adecvată a personalității lor și păstrarea demnității și a drepturilor fundamentale ale acestora.

0​2

Centrele de învățământ și orice persoană fizică sau juridică care desfășoară activități în mediul digital în care participă minorii vor garanta protecția interesului superior al minorului și a drepturilor fundamentale ale acestora, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal, în publicarea sau diseminarea datelor lor prin intermediul serviciilor societății informaționale.

03

În afara excepțiilor prevăzute de lege, este interzisă prelucrarea informațiilor minorilor care vizează crearea profilurilor de personalitate în mediul digital.

04

Practicile de profilare capabile să manipuleze sau să influențeze voința minorilor și, în special, publicitatea bazată pe aceste tipuri de practici, sunt considerate ilegale.

05

Va fi promovat un studiu de impact cu privire la dezvoltarea personalității minorilor derivat din accesul la mediul digital și la conținutul dăunător sau periculos. Acest studiu va acorda o atenție deosebită efectelor asupra educației, comportamentelor de dependență, egalității de gen, precum și a comportamentelor antidemocratice, rasiste și violente.  

X. Protecția persoanelor cu dizabilități în mediul digital  01

Accesibilitatea mediului digital pentru persoanele cu dizabilități va fi garantată atât din punct de vedere tehnologic, cât și în ceea ce privește conținutul acestuia. În special, platformele digitale se vor asigura că informațiile referitoare la condițiile legale ale serviciului sunt accesibile și ușor de înțeles.

0​2

Platformele digitale, în special cele al căror scop este participarea politică, vor asigura participarea efectivă a persoanelor cu dizabilități sau a diversității funcționale.

03

Dreptul la educație digitală a persoanelor cu dizabilități va fi garantat.

XI. Protecția persoanelor vârstnice în mediul digital  01

Se recunoaște dreptul persoanelor în vârstă de a accesa platformele digitale.

0​2

Accesibilitatea la mediul digital va fi garantată persoanelor din acest grup.Drepturile la participare în ​spațiul public  XII. Dreptul la neutralitatea internetului  01

Autoritățile publice vor garanta dreptul utilizatorilor la neutralitatea internetului. Furnizorii de servicii de internet vor oferi o ofertă transparentă de servicii fără discriminare din motive tehnice sau economice, în condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/2120 din 25 noiembrie 2015, care stabilește măsuri în ceea ce privește accesul la un internet deschis și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

XIII. Libertatea de exprimare și libertatea de informare  0​1

Orice persoană are dreptul la libera exprimare și informare pe platformele digitale în condițiile prevăzute de Constituție și legile în vigoare.

02

Cei responsabili pentru mediile de comunicare, precum și platformele digitale vor adopta protocoale adecvate care să garanteze drepturile tuturor persoanelor de: 

a) A cunoaște când informațiile nu sunt elaborate prin intervenție umană ci prin procese automatizate. 

b) A ști când informațiile au fost organizate sau prioritizate de către furnizor utilizând tehnici de profilare sau altele asemenea. Atunci când aceste informații sunt sponsorizate de o terță parte, utilizatorii trebuie să fie informați în mod specific asupra naturii publicitare a informațiilor respective; 

c) A solicita furnizorului neaplicarea tehnicilor de analiză care permit oferirea de informații care afectează libertățile de gândire, de conștiință și de religie. 

d) A solicita în mod rezonabil de la mass-media digitală includerea unei notificări de actualizare suficient de vizibile, lângă știrile care îl privesc, atunci când informațiile conținute în știrea originală nu reflectă situația sa actuală, ca o consecință a circumstanțelor care ar fi avut loc după publicare, provocând daune.

0​3

Agresiunea în mediul digital ori alte activități de natură să reprezinte o amenințare la reputația sau integritatea unei persoane vor fi prevenite.

XIV. Dreptul la participarea cetățenilor prin mijloace digitale 01

În conformitate cu legile în vigoare, va fi promovată participarea cetățenilor la viața publică. Pentru aceasta, platformele digitale vor contribui la dreptul de acces efectiv la informații publice, transparență, responsabilitate.

0​2

Procedurile de participare a cetățenilor vor garanta condiții de egalitate fără discriminare sau excludere a persoanelor.

XV. Dreptul la educație digitală  01

Sistemul educațional va garanta accesul deplin al elevilor și studenților în societatea digitală și învățarea utilizării instrumentelor mediului digital, care trebuie să fie sigur și să respecte demnitatea umană, valorile constituționale și drepturile fundamentale, în special respectarea și garanția vieții private și familiale, a confidențialității și a protecției datelor cu caracter personal.

0​2

Profesorii vor fi pregătiți pentru a dobândi competențe digitale, precum și competențele necesare pentru predarea și transmiterea valorilor și drepturilor menționate în secțiunea anterioară.

03

Dreptul de acces la educație și libertatea de a crea centre care furnizează servicii prin platforme digitale sunt recunoscute, fără a aduce atingere prevederilor legale referitoare la respectarea reglementărilor educaționale și obligației de școlarizare față în față la niveluri de învățământ obligatoriu.

04

Educația pentru cetățenie digitală va fi promovată deoarece o parte esențială a strategiei de digitalizare a educației implică dezvoltarea competențelor care permit ca utilizarea tehnologiilor să fie benefică pentru fiecare individ și pentru întreaga societate. Această dimensiune implică chestiuni precum:

a) Elevii și studenții învață să utilizeze etic instrumentele digitale în aspecte precum utilizarea datelor și respectarea confidențialității altora ori identificarea informațiilor și comportamentelor din mediul digital care le pot compromite sănătatea sau bunăstarea. 

b) Consolidarea dezvoltării gândirii critice care îi ajută să distingă faptele obiective de simplele opinii fără dovezi, care să le permită să respingă stereotipurile discriminatorii, discursul de ură sau agresiunea cibernetică. 

c) Promovează, de asemenea, capacitatea de a participa la generarea de informații într-un mod activ, creativ și, mai presus de toate, responsabil. 

d) Abordarea diversității talentelor, a proceselor și ritmurilor de învățare, în special ale celor care au nevoi specifice de sprijin educațional.

XVI. Drepturile digitale ale cetățenilor în relațiile lor cu administrația publică  01

Dreptul de acces egal la serviciile publice și egalitatea în relațiile digitale cu administrația publică sunt recunoscute. În acest scop, vor fi promovate politici publice active pentru a garanta accesul la sisteme și proceduri.

0​2

Autoritatea publică responsabilă pentru activitatea în mediul digital trebuie să identifice organismele responsabile pentru aceasta.

03

Principiul transparenței și reutilizării datelor din administrația publică va fi respectat în  acțiunile acesteia în mediul digital. În special, va fi garantat dreptul de acces la informațiile publice, vor fi promovate publicitatea activă și responsabilitatea, precum și portabilitatea datelor și interoperabilitatea formatelor, sistemelor și aplicațiilor.

04

Ori de câte ori este posibil, vor fi promovate universalitatea și neutralitatea tehnologiilor utilizate de administrația publică, precum și crearea și utilizarea acestora în conformitate cu principiile etice care însoțesc prezenta Cartă. 

05

Vor fi oferite alternative în format fizic care garantează drepturile celor care aleg să nu folosească instrumentele digitale.

06

Daunele cauzate de activități digitale pot da naștere la un drept de despăgubire pentru orice prejudiciu suferit de persoane fizice sau juridice în oricare din drepturile lor, în conformitate cu legile în vigoare.

07

Drepturile cetățenilor în legătură cu inteligența artificială recunoscute în prezenta Cartă vor fi, de asemenea, aplicabile în cadrul acțiunii administrative, în special în aspecte legate de crearea și utilizarea algoritmilor. În orice caz, se recunoaște: 

a) Că deciziile și activitățile din mediul digital respectă principiile bunei guvernări și dreptul la o bună administrație în format digital. 

b) O procedură de luare a deciziilor cu garanțiile cuvenite. 

c) Obținerea unei motivări inteligibile pentru deciziile luate în mediul digital, cu justificarea reglementărilor legale relevante pentru caz și a criteriilor de aplicare a acestora. 

d) Că adoptarea deciziilor în mod discreționar trebuie făcută de persoane fizice, cu excepția cazului în care o regulă cu putere de lege permite adoptarea deciziilor automatizate în acest domeniu. În crearea algoritmilor va fi necesară o analiză a impactului asupra drepturilor digitale în cazul luării deciziilor automatizate sau semiautomatizate. În orice caz, sistemele algoritmice care vor fi utilizate pentru luarea deciziilor vor fi supuse aprobării prealabile, cu determinarea domeniului lor specific de aplicare și a structurii de operare.Drepturile  în mediul  de muncă  și mediul de afaceriXVII. Drepturi la locul de muncă  01

La locul de muncă, lucrătorii și angajații publici au dreptul la:
a) Deconectare digitală. 

b) Protecția vieții private în utilizarea dispozitivelor digitale puse la dispoziția lor de către angajator, precum și împotriva utilizării dispozitivelor de supraveghere video și de înregistrare a sunetului la locul de muncă.
 
c) Confidențialitate atunci când se utilizează sisteme de geolocalizare. În orice caz, condițiile decente de lucru vor fi garantate în mediul digital.

0​2

Atunci când natura funcției și capacitățile organizației o permit, vor fi promovate condiții de acces la telemuncă. În acest caz, organizarea forței de muncă va fi făcută cu respectarea deplină a demnității lucrătorului, în special prin garantarea dreptului lor și a familiei lor la viață privată și dreptul de a concilia viața personală cu cea de familie.

03

În procesele de transformare digitală: 
a) Lucrătorilor trebuie să li se ofere o pregătire adecvată care să le permită să se adapteze la noile condiții de muncă; 
b) Reprezentanții lucrătorilor vor fi informați cu privire la schimbările tehnologice care urmează să apară în companie și să participe la luarea deciziilor privind transformarea digitală și consecințele de muncă pe care aceasta le poate implica

04

Fără a aduce atingere dreptului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe un proces de decizie automatizat, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, reprezentanții lucrătorilor și persoanele direct afectate vor fi informate cu privire la utilizarea analizei datelor sau a sistemelor de inteligență artificială în procesele de management, monitorizare și luare a deciziilor în resursele umane și în relațiile de muncă. Această obligație de informare va cuprinde cel puțin datele Introducețise în algoritmi, logica lor de funcționare și evaluarea rezultatelor.

XVIII. Întreprinderea în mediul digital  01

Libertatea afacerilor în mediul digital este recunoscută în cadrul economiei de piață. Dezvoltarea tehnologică și transformarea digitală a companiilor trebuie să respecte drepturile digitale ale oamenilor.

0​2

Autoritățile publice promovează cercetarea, dezvoltarea tehnologică și inovarea care vizează transformarea digitală a companiilor, antreprenoriatul digital și promovarea capacităților societății pentru generarea științei și tehnologiei naționale.

03

Vor fi dezvoltate condiții care să permită crearea de spații de testare controlate pentru a dezvolta noi modele de afaceri, aplicații, procese sau produse bazate pe tehnologie (sandbox).Drepturi digitale în medii specialeXIX. Dreptul de acces la date în scopuri de cercetare științifică, inovare și dezvoltare  01

Utilizarea datelor din sectorul public și privat pentru interesul comun este considerată un bun de interes general.

0​2

În cadrul legal definit, vor fi promovate condiții care garantează reutilizarea informațiilor și utilizarea datelor pentru a promova cercetarea, inovarea și dezvoltarea.

03

Cu privire la datele cu caracter personal: 
a) Datele pot fi prelucrate în scopuri de cercetare științifică, inovare și dezvoltare după anonimizare. 

b) Prelucrarea datelor cu caracter personal sau pseudonimizate va fi admisibilă numai atunci când natura activității o impune și există consimțământul sau autorizarea expresă prevăzută de lege.  

04

Dezvoltarea cercetării științifice și tehnologice capabile să aibă un impact asupra ființei umane va respecta demnitatea și va garanta fiecărei persoane, fără nicio discriminare, respectarea integrității și a altor drepturi și libertăți fundamentale cu privire la aplicațiile biologiei și medicinei.

05

Cercetările în domenii precum neuroștiință, genomică sau bionică, printre altele, vor aplica prevederile paragrafelor anterioare și, în special, vor garanta respectarea demnității, libera autodeterminare, confidențialitatea și integritatea persoanelor.  

XX. Dreptul la dezvoltare tehnologică și la un mediu digital sustenabil  01

Dezvoltarea tehnologiei și a mediului digital trebuie să urmărească sustenabilitatea mediului și angajamentul față de generațiile viitoare.

0​2

Autoritățile publice promovează politici îndreptate spre realizarea acestor obiective, acordând o atenție deosebită sustenabilității, reparabilității și compatibilității dispozitivelor și sistemelor, evitând politicile de înlocuire și perimare programate.

03

Autoritățile publice vor promova eficiența energetică în mediul digital, favorizând minimizarea consumului de energie și utilizarea energiilor regenerabile și curate.

XXI. Dreptul la protecția sănătății în mediul digital  01

Se recunoaște dreptul tuturor persoanelor de a accesa serviciile digitale de sănătate în condiții de egalitate, accesibilitate și universalitate.

0​2

Autoritățile publice promovează cercetarea și tehnologiile ce contribuie la realizarea medicinei preventive, predictive, personalizate, participative și bazate pe populație.

03

Sistemul de sănătate va garanta dezvoltarea sistemelor informaționale care asigură standardizarea, interoperabilitatea, accesul și portabilitatea informațiilor despre pacienți.

04

Utilizarea sistemelor digitale de asistență pentru diagnostic și, în special, a proceselor bazate pe inteligență artificială, nu trebuie să limiteze libertatea de diagnosticare aparținând personalului medical.

05

Platformele digitale de sănătate vor garanta respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale pacientului și, în special, a dreptului acestuia de a fi informat și de a consimți la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare și la transferul acestor date către terți, atunci când acest acord este necesar.

0​6

Autoritățile publice promovează accesul universal al populației la dispozitivele tehnologice dezvoltate în scopuri terapeutice sau de asistență.  

XXII Libertatea de creație și dreptul de acces la cultură în mediul digital  01

Dreptul la libertatea de creație în mediul digital este recunoscut, promovând programe de formare în sistemul educațional și garantând dreptul la remunerarea personalului creativ.

0​2

Accesul la cultură în mediul digital va fi garantat în condițiile Convenției UNESCO privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, din 20 octombrie 2005. În orice caz, vor fi luate în considerare regulile privind proprietatea intelectuală și drepturile derivate.

03

Autoritățile publice facilitează accesul digital la diferitele manifestări artistice și culturale din spațiile deținute de acestea sau de terți cu care colaborează direct sau indirect. În special, va fi promovat accesul digital la lucrările din domeniul public.

XXIII. Drepturi  care vizează inteligența artificială  01

În dezvoltarea și ciclul de viață al sistemelor de inteligență artificială: 
a) Dreptul la nediscriminare algoritmică trebuie garantat, indiferent de originea, cauza sau natura prejudecății (părtinirii) sale, în legătură cu deciziile și procesele bazate pe algoritmi. 

b) Se vor asigura transparența, audibilitatea, explicabilitatea și trasabilitatea. 

c) Accesibilitatea, utilizabilitatea și fiabilitatea trebuie garantate.

0​2

Persoanele au dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe procese de decizie automatizate, inclusiv pe cele care utilizează proceduri de inteligență artificială, care produc efecte juridice sau le afectează în mod semnificativ cu excepția cazurilor prevăzute de lege. În astfel de cazuri, se recunoaște dreptul de a: a) solicita supravegherea și intervenția umană; b) contesta deciziile automatizate sau algoritmice.

03

Persoanele trebuie informate cu privire la utilizarea sistemelor de inteligență artificială care comunică cu persoane folosind limbajul natural în toate formele sale. În orice caz, asistența umană trebuie garantată la cererea persoanei în cauză.

0​4

Este interzisă utilizarea sistemelor de inteligență artificială care vizează manipularea sau perturbarea voinței persoanelor, sub orice aspect care afectează drepturile fundamentale.

XXIV. Drepturi digitale în utilizarea neurotehnologiilor01

Condițiile, limitele și garanțiile de implantare și ocupare a forței de muncă la persoanele utilizând neurotehnologii vor fi reglementate prin lege pentru: 
a) Păstrarea identității individuale ca și conștiință a persoanei despre sine. 

b) Garantarea autodeterminării individuale, a suveranității și libertății în luarea deciziilor. 

c) Asigurarea confidențialității și securității datelor obținute și controlul complet și dispunerea de acestea. 

d) Controlul utilizării interfețelor om-mașină care pot afecta integritatea fizică sau mentală. 

e) Asigurarea că deciziile și procesele bazate pe neurotehnologii nu sunt condiționate de furnizarea de date, programe sau informații incomplete, nedorite, necunoscute sau părtinitoare, sau de interferențe în conexiunile neuronale.

0​2

Pentru a garanta demnitatea persoanei, egalitatea și nediscriminarea și în conformitate cu tratatele și convențiile internaționale, legea va reglementa acele ipoteze și condiții de utilizare a neurotehnologiilor care, dincolo de aplicarea lor terapeutică, urmăresc creșterea cognitivă sau stimularea sau sporirea abilităților oamenilor.

XXV. Garantarea drepturilor în mediul digital  01

Fără a aduce atingere dispozițiilor legislației specifice, oricine are dreptul la protecția administrativă și judiciară a drepturilor sale în mediul digital.

0​2

Atunci când prejudicierea acestor drepturi sau prejudiciul cauzat își produce efectele pe teritoriul român, garanția acestor drepturi poate fi invocată de autoritatea administrativă sau de instanța competentă din România.

03

Autoritățile publice vor evalua legile administrative și procedurale în vigoare pentru a examina adaptarea acestora la mediul digital și vor propune, după caz, realizarea reformelor adecvate pentru a garanta drepturile digitale.